UBND huyện Thiệu Hóa bỏ phiếu công nhận xã Thiệu Ngọc đạt 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

Đăng lúc: 15/08/2019 (GMT+7)
100%

Ngày 30/7/2019, UBND huyện Thiệu Hóa, Ban điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện Thiệu Hóa đã về kiểm tra, đánh giá và bỏ phiếu công nhận xã Thiệu Ngọc đạt 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.
ntm1.jpg

Kết quả bỏ phiếu: Xã Thiệu Ngọc đạt 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Trong đâu tháng 8/2019, xin tỉnh thẩm định các tiêu chí để tỉnh bỏ phiếu đồng ý xã Thiệu Ngọc đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019.

UBND huyện Thiệu Hóa bỏ phiếu công nhận xã Thiệu Ngọc đạt 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới

Đăng lúc: 15/08/2019 (GMT+7)
100%

Ngày 30/7/2019, UBND huyện Thiệu Hóa, Ban điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện Thiệu Hóa đã về kiểm tra, đánh giá và bỏ phiếu công nhận xã Thiệu Ngọc đạt 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.
ntm1.jpg

Kết quả bỏ phiếu: Xã Thiệu Ngọc đạt 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Trong đâu tháng 8/2019, xin tỉnh thẩm định các tiêu chí để tỉnh bỏ phiếu đồng ý xã Thiệu Ngọc đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT