Vùng đất thuộc xã Thiệu Ngọc ngày nay, vào đầu thế kỉ 19 là các thôn thuộc tổng Phù Chẩn, huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Thiên

Cuối năm 1945, huyện Thụy Nguyên đổi thành huyện Thiệu Hóa.

Sau năm 1945, các thôn xã nêu trên thuộc xã Ngọc Vũ, huyện Thiệu Hóa. Năm 1953, xã Ngọc Vũ chia thành các xã Thiệu Ngọc và Thiệu Vũ.

Năm 1977, xã Thiệu Ngọc cùng với các xã phía bắc sông Chu của huyện Thiệu Hóa sáp nhập với huyện Yên Định thành huyện Thiệu Yên.

Năm 1996, xã Thiệu Ngọc thuộc huyện Thiệu Hóa mới tái lập.

Hiện nay, xã Thiệu Ngọc gồm có các làng:

  • Tân Bình: đầu thế kỉ 19 là thôn Bình Ngô, sau năm 1945 đổi thành Tân Bình.
  • Lỗ Chấn: tên nôm là làng Chấn, đầu thế kỉ 19 là thôn Chẩn Xuyên.
  • Ngọc Sơn.
  • Ngọc Thiện.
  • Ba Cồn.

Xã Thiệu Ngọc được chia làm 8 thôn:

-Tân Bình 1

-Tân Bình 2

- Chẩn Xuyên 1

- Chẩn Xuyên 2

- Làng Mới

- Thiệu Phong

- Ngọc Thiện

- Ngọc Sơn
Đến năm 2018, sau khi thực hiện chủ trương sáp nhật thôn, xã Thiệu Ngọc còn 6 thôn:

-Tân Bình 1

-Tân Bình 2

- Chẩn Xuyên 1

- Chẩn Xuyên 2

- Tân Sơn ( Làng Mới sáp nhật Ngọc Sơn)

- Thiện Phong (Ngọc Thiện sáp nhập Thiệu Phong)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT